Online sportwinkel en outdoorshop Perrysport
  • GRATIS VERZENDING
  • NAAR ALLE FILIALEN!
search_icon
search_icon
(0) artikel(en)
search_icon
(0) artikel(en)
Levering: 1-4 werkdagen
Levering: 1-4 werkdagen
Gratis bezorgen in onze winkels
Gratis bezorgen in onze winkels
Veilig betalen
Veilig betalen
search_icon

ALGEMENE VOORWAARDEN PERRY KLEEDKAMERCOMPETITIE

Algemeen
Deze voorwaarden zijn opgesteld door Perry Sport B.V., Hullenbergweg 1, 1101 BW, Amsterdam en zijn van toepassing op de ‘Perry Kleedkamercompetitie’. De actie en actievoorwaarden worden gecommuniceerd op www.perrysport.nl. Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze voorwaarden. De winactie ‘Perry Kleedkamercompetitie’ loopt van 22 augustus 2014 tot en met 19 september 2014. De door de deelnemers verstrekte gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal in acht worden genomen. Perry Sport B.V. is gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor deelname
- Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
- De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
- Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
- Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
- De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
- Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
- Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie, werknemers en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
- Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Inzendingen
- Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via de Facebookapplicatie die bij deze competitie hoort. Deze mogen wel op andere social media kanalen gedeeld worden.
- Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
- De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende formaat: JPG. De afmeting van de foto ligt tussen de 2000 en 2000 pixels (72 dpi) aan de breedste zijde. De bestandsgrootte van de foto is maximaal 2 MB. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
- Bij het inzenden van de foto gaat de maker akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
- De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.

3. Bijzondere voorwaarden voor deelname
- Deelnemer jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van ouders/verzorgers.
- De inzending moet voldoen aan het thema van de wedstrijd.

4. Jurering en prijs
- Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:; 1.originaliteit 2. creativiteit.
- De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
- De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
- De wedstrijd kent 1 winnaar die voetbalartikelen wint voor zijn team. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld per e-mail en daarna bekend gemaakt op de Perry Facebookpagina.
- Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
- De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars te beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
- De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s op de website en in de Facebookpagina van Perry Sport zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.
- Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Auteursrechten en gebruik
- Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s.
- De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
- De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
- In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn –na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd en als voorbeeldfoto in de productendatabase van de wedstrijdorganisatie. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.
- Het staat de wedstrijdorganisatie, de jury of enige derde in geen geval vrij om de door de deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet in het kader van het wedstrijdverslag.

6. Overige bepalingen
- De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen.
- Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Tel. 0900 - 737 79 77
(0,35 euro per gesprek)